Dette må du vite om fagprøven

Dette må du vite om fagprøven

Fagbrevet blir læretidens største og eneste «eksamen». Den kan gjennomføres fra tre måneder før sluttdato, og innen tre måneder etter sluttdato.

Fagprøven blir en praktisk prøve på lærlingens kunnskaper, holdninger og ferdigheter, og har som mål å avklare om du har forstått hensikten med arbeidet og vil klare deg «ute i jobb».

Du har krav på å gjennomføre fagprøven på arbeidsplassen din, eller der du har tilbragt den største delen av opplæringen.

Les mer: Har du mer enn fem års arbeidserfaring kan du ta fagprøven. 

Dette har du krav på

Bedriften skal stille med nødvendig arbeidsplass, materialer, redskaper og assistenthjelp til rådighet. Du skal ikke bli overlatt til deg selv, og det skal alltid være hjelp tilgjengelig.

Fire deler

Fagprøven er forskjellig for ulike yrkesretninger, men felles for de alle er at den består av fire deler.

  • En planleggingsdel der lærlingen lager en plan for den praktiske gjennomføringen og begrunnelse for valgte løsninger.
  • En gjennomføringsdel der lærlingen utfører arbeidet i størst mulig grad i henhold til planen.
  • En evalueringsdel der lærlingen foretar en vurdering av sin egen innsats og selve utførelsen.
  • En dokumentasjonsdel der lærlingen dokumenterer og rapporterer utført arbeid.

Eksempelvis foregår fagprøven for helsefagarbeidere over to dager. Dag én får man utdelt oppgaven og kandidaten lager en skriftlig plan over arbeidet.

Dag to er kandidaten «i arbeid» og jobber som normalt, men med mål om å løse oppgaven, mens den blir fulgt av prøvenemnda. Avslutningsvis er det en vurdering av eget prøvearbeid.

Dokumentasjon og hjelpemidler

Alle bøker og hjelpemidler som kandidaten har benyttet i læretiden kan brukes, også PC og samarbeid og hjelp fra kollegaer. Dokumentasjonen fra læretiden kan brukes under fagprøven, og kan være svært nyttig.  

Ikke bestått?

Fagprøven har tre utfall: Bestått meget godt, bestått eller ikke bestått.

Har du fått «ikke bestått» på fag- eller svenneprøven kan du  klage på prøven.

Du kan klage på to grunnlag:

  1. Formelle feil eller ikke-faglige feil
  2. Den faglige vurderingen

Klage på fag- og svenneprøve skal sendes til Viken Fylkeskommune og må:

  • Fremsettes skriftlig
  • Undertegnes av klageren eller av en med fullmakt
  • Vise til hva det klages på og inneholde en begrunnelse
  • Om nødvendig gi opplysninger som gjør et mulig å avgjøre om klageren har rett til å klage, og om klagefristen er overholdt

Klagefristen e


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen