Faglig leder

Alle opplæringsbedrifter er pliktige til å ha en faglig kvalifisert leder som er ansvarlig for opplæringen i bedriften.

Faglig leder er den som har ansvaret for lærlingen eller lærlingene. Det er også denne personen godkjenningen som lærebedrift er knyttet til.

Faglig leder skriver under på lærekontrakter, og har det overordnede ansvaret for at lærlingen får opplæringen hun eller han har krav på. Instruktør og faglig leder kan være samme person.

Her kan du lese mer om oppfølging av lærlinger, og hvem som har ansvar for hva.

Faglig leders arbeidsoppgaver

 • Ivaretar arbeidsgiveransvaret
 • Oppnevner instruktør(er) på arbeidsplassen og følger dem opp
 • Lager opplæringsplan for læreløpet
 • Organiserer opplæringen slik at den oppfyller læreplanens krav innenfor virksomhetens rammer
 • Tilrettelegger for veiledning i arbeidstiden
 • Tilrettelegger for dokumentasjon av opplæringen i arbeidstiden
 • Avklarer lærlingens og virksomhetens forventninger sammen med instruktør
 • Holder kontakt med instruktøren(e) for å holde seg orientert om hvordan læreforholdet forløper
 • Sammen med instruktøren gjennomføre skriftlig vurderingssamtale, minimum hvert halvår med lærlingen, eller i forkant av bytte av læreplass
 • Sammen med instruktør, så tidlig som mulig, vurdere lærlingens egnethet i forhold til faget eller yrket
 • Samarbeider med opplæringskontoret
 • Registrerer fravær

Ta kontakt med OKViken her om du har spørsmål.

Gå til toppen