Rollefordeling – lærlinger

Gjennom en lærlingperiode er det en rekke faste oppgaver og rutiner som skal følges opp, utfordringer og problemer oppstå, og ting som ferieavvikling og sykdomsfravær kan dukke opp. Det er forskjellige ansvarsområder avhengig av hva som dukker opp. Her finner du en oversikt.

Inntak

Det er kommunekoordinatoren som er ansvarlig for inntak. Kommunekoordinatoren utarbeider lister over aktuelle læresteder i fagene, navn på faglig leder, instruktør og kontaktinformasjon, samt skriver arbeidsavtale.

Læreløp

Fagkoordinator, faglig leder og opplæringskontor har alle oversikt over arbeidssted med tidsangivelse, navn, adresse, telefonnummer.

Mottak, nye lærlinger

Fagkoordinator, faglig leder og opplæringskontor holder informasjonsmøte og orienterer om rettigheter og plikter.

Korttidsfravær

Faglig leder er ansvarlig. Egenmelding og sykemelding skal registreres og leveres faglig leder. OKViken skal informeres, og fraværet rapporteres pr. 30.06 og 31.12.

Langtidsfravær

OKViken har ansvar for å melde fra til fagopplæringsseksjonen i Viken fylkeskommune ved behov for forlengelse av læretid. Fagopplæringsseksjonen i fylkeskommunen har ansvar for ny sluttdato for opplæringstiden. Faglig leder eller OKViken endrer opplæringsløpet.

Permisjoner

OKViken eller faglig leder behandler søknader i henhold til reglement og forskrifter i kommunene.

Ferieavvikling

Faglig leder har oversikt over avviklet ferie og følger dette gjennom hele opplæringsløpet. Også ansvarlig for å svare på spørsmål rundt ferie og fri.

Bytte lærested

Det er både lærling og fagkoordinator som tar kontakt med nytt lærested før oppstart. Fagkoordinator tar avgjørelser og endrer lærested og opplæringsløp, samt rapporterer til OKViken.

Personalproblem

Personalproblemer, som ansatte for øvrig, håndteres av faglig leder eller fagkoordinator på arbeidsplassen. OKViken orienteres dersom forholdet påvirker opplæringen negativt.

Redusert arbeidstid

Lærling sender søknad om redusert arbeidstid til lærested og kommune. Søknad vurderes og OKViken sender søknad til Fagopplæringsseksjonen i Viken fylkeskommune. Fagkoordinator endrer opplæringsløp og endrer lønn og verdiskaping.

Full dokumentasjon kan du lese her.

Her kan du lese mer om hvordan rollefordelingen er på andre typer oppgaver som kontraktsinngåelse, oppfølging og støtte.

Gå til toppen