Info fagprøve Helsearbeiderfaget

Fagprøve for helsearbeiderfaget kan gjennomføres i alle virksomheter

Fagprøven består av 4 deler:

Planleggingsdel og Dokumentasjon av arbeidet og grunnlag for valgte løsninger. Gjennomføring av et faglig arbeid og 4. Vurdering av eget prøvearbeid/Muntlig samtale av prøvearbeid og dokumentasjonen.

1. Planleggingsdel

Kandidaten får den første dagen utlevert oppgaven med informasjon om gjennomføring og brukeropplysninger på 2 – 4 brukere. Arbeidsgiver/leder på arbeidsplassen utpeker en faglært kontaktperson på arbeidsstedet som lager forslag til oppgaven. Det bør være en kontakt person fra arbeidsstedet som kan være tilgjengelig. Kandidaten skal skrive planer for arbeidet. En fra prøvenemnda er til stede ved prøvestart. Det er mulig å konferere underveis i skriveprosessen med personen fra nemnda via telefon dersom det oppstår spørsmål.

Den skriftlige oppgaven leveres til arbeidsstedets kontaktperson som er ansvarlig for oppbevaring av besvarelsen på en forsvarlig måte. Det tas 2 kopier av arbeidet som skal leveres av personalet til prøvenemnda.

Planene skal inneholde:

 • Tidsplan
 • Pleieplan
 • Arbeidsplan
 • Hva skjer og når skjer det

Praksisgjennomføring

Refleksjon og evaluering

Den problem løsende metode/sykepleieprosessen (behov, ressurser, mål, tiltak og faglig begrunnelse) Det forventes at kandidaten ser hele mennesket som individ med alle dennes behov; fysiske, psykiske, åndelige og sosiale.

Praktisk beskrivelse av planlegging/ istandgjøring før eks stellesituasjonen:

 • Hvilke hygieniske tiltak/prosedyrer?
 • Hva bør forberedes før måltid /hva er et godt kosthold etc.

Tverrfaglig samarbeid:

 • Hva må jeg be kollegaene om å hjelpe meg med? (Medikamenthåndtering, forflyttning etc)

2. Gjennomføring av et faglig arbeid

Gjennomføringen foregår fortrinnsvis på dagvakt, hvis annet ikke er avtalt med prøvenemnda. Det legges opp til at kandidaten følger arbeidsstedets rutiner når det gjelder vaktens start/slutt, rapporteringssystem, pauser m.m. så langt det lar seg gjøre. Det legges opp til at kandidaten først gir nemnda en rapport på brukeren/brukerne som gir et helhetlig bilde av hva personen(e) har behov for av tilrettelegging/hjelp. 2 representanter fra prøvenemnda skal utføre nødvendig observasjon for å observere kandidatens gjennomføring av arbeidet. Kandidaten får utlevert arbeidsplanen ved arbeidets start og har anledning til å ha den tilgjengelig hele arbeidsdagen.

3. og 4. Vurdering av eget prøvearbeid/Muntlig samtale av prøvearbeid og dokumentasjon

Kandidaten setter ned en egenvurdering av arbeidet Egenvurderingen inneholder kandidatens vurdering av:

 • Hvordan ble planen fulgt
 • Hvilke endringer ble foretatt og hvordan
 • Hva gikk bra/mindre bra og hvorfor
 • Hvilke mål og tiltak bør følges opp

På bakgrunn av dokumentasjonen, gjennomføringen og egenvurderingen skal prøvenemnda ha en samtale med kandidaten.

Samtalen tar utgangspunkt i:

 • Redegjørelse og begrunnelse av eventuelle endringer i planen
 • Faglige begrunnelser for arbeidet
 • Vurdering av mål, tiltak samt hele prosessen
 • Refleksjon rundt brukers behov og nivå for hjelp
 • Brukermedvirkning
 • Samarbeid med andre og innhenting av tilleggsopplysninger

NB! Husk å knytte samtalen opp mot gjennomføringen, gjerne med eksempler

Hjelpemidler

Alle bøker/hjelpemidler som kandidaten har benyttet i læretid/arbeid kan brukes, inkludert pc og samarbeid med kolleger/andre. (ved bruk av pc, husk å sjekk med arbeidsstedet at dokumentet lar seg skrive ut).

Grunnlag for vurdering

Fagprøven blir vurdert ut i fra prøveoppgaven og kompetansemålene i læreplanen for helsearbeiderfaget VG3/opplæring i bedrift.

De 3 hovedområdene er:

 • Helsefremmende arbeid
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Yrkesutøvelse
 • Morgenrapport
 • Tids/Framdriftsplan for arbeidet
 • Skrive en plan for pleien v/hjelp av innhenting av nødvendig informasjon om brukerne og
 • brukers behov, ressurser, mål, tiltak og faglig begrunne dette
 • Behov for assistanse på selve praksisdagen
 • Praktiske ferdigheter ift grunnleggende sykepleie
 • Ivareta brukers omgivelser
 • Hygiene
 • Kost og ernæring
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Etikk/brukermedvirkning
 • Tverrfaglig samarbeid/fleksibilitet/selvstendighet
 • Ergonomi

Prøvenemnda gir kandidaten en muntlig tilbakemelding om resultatet av fagprøven etter samtale 2. dag..

Vurdering av fagprøven: Bestått meget godt, Bestått,  Ikke bestått

Kandidaten mottar skriftlig bekreftelse om resultatet av fagprøven fra fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune.

Har du spørsmål om fagprøven for helsearbeiderfaget? Ta kontakt med oss her.

Gå til toppen