Du er her: Forside / Legemiddelhåndtering

Legemiddelhåndtering

Lærlinger skal ikke ha ansvar for administrering av medikamenter.

Jf Helsepersonelloven § 5 annet ledd: ”Elever og studenter skal som regel bare gis oppgaver ut fra hensyn til opplæring.”

Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp,§ 4:

”Virksomhetsleder skal sørge for at helsepersonell med tilstrekkelig kompetanse utfører oppgaver innen legemiddelhåndtering på en forsvarlig måte. Helsepersonellets kompetanse må vurderes individuelt ut fra vedkommendes formelle og reelle kvalifikasjoner, oppgavens art og den oppfølging som gis.

Virksomhetsleder skal sørge for at studenter bare gis oppgaver i tråd med helsepersonelloven § 5 annet ledd.

Helsepersonelloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64

Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-04-03-320

Personvern og cookies